Участь у конференціях

За останні 3 роки викладачі циклової комісії взяли участь у таких конференціях, конгресах і симпозіумах
(з опублікуванням тез або матеріалів):

1. Гой Н. В. Використання методу експертних оцінок Дельфі в оперативному управлінні м’ясопереробними підприємствами / Н. В. Гой // Розвиток національної економіки: методологія та практика : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 квіт. 2014 р. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 94–95.

2. Гой Н. В. Збалансована система показників як інструмент економічного моніторингу на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції / Н. В. Гой // Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств : Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23–28 трав. 2013 р. – Львів, 2015. – С. 34–37.

3. Гой Н. В. Маркетингові засади оперативного управління на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції / Н. В. Гой // Актуальні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в умовах інформатизації та глобалізації економіки : Матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 16–17 квіт. 2016 р. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 130–132.

4. Будз Г.І. Національний вимір української філософії та його особливості / Г.І. Будз // Матеріали доповідей та виступів. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2016», 20–21 квіт. 2016 р.; Київ. – [редкол.: А. Є. Конверський та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – Ч. 2. – С.7–9.

5. Будз Г.І. Аксіологічні аспекти діалогу української та європейської спільнот / Г.І. Будз // Тези міжнародної конференції «Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської і світової спільнот». – Л. : ВЦ філософ. ф-ту ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С.39–41.

6. Максимець Б. В. Стратегія успішного досягнення європейської інтеграції України / Б. В. Максимець // Молодь в євроінтеграційних прагненнях України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 20 лютого 2014 р. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 263–266.

7. Максимець Б. В. Вплив етнополітичних чинників на електоральну поведінку громадян України / Б. В. Максимець // Етнополітичні трансформації України в контексті інтеграційних процесів Центрально-Східної Європи : Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 22-23 травня 2014 р.). – Івано-Франківськ, 2014. – С. 139–143.

8. Максимець Б. В. Оцінка електоральної ефективності Народного Руху України за результатами участі в парламентських виборах початку ХХІ ст. / Б. В. Максимець // Інтелігенція і влада : матеріали Шостої Всеукраїнської наук. конф. (Одеса,20–23 серпня 2014 р.). – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 149–152.

9. Максимець Б. В. Реалізація регіональної політики в Європейському Союзі: принципи та інституції / Б. В. Максимець //  Регіональна політика в контексті європейської інтеграції України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 12 вересня 2014 р.). – Івано-Франківськ, 2014. – С. 57–59.

10. Максимець Б. В. Сутність та основні етапи етнополітичної трансформації в сучасній Україні / Б. В. Максимець // Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку : збірник наукових праць / Ред. колегія: Г.П. Щедрова. – голова, Г. С. Агафонова, К. О. Ірха, Л. І. Павлова. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 103–106.

11. Максимець Б. В. Організований націоналізм ОУН та українська національна демократія: порівняльний аспект / Б. В. Максимець // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 26–27 червня 2015 р. / наук. ред. О. М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. С. 228–234.

12. Надурак Н. Розкол в Організації українських націоналістів у відображенні української історіографії / Н. Надурак // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 24: Український визвольний рух середини ХХ століття в контексті суспільно-політичних ідей, подій та обставин / [гол. редкол. Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк, Олександра Стасюк]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2014. – С. 134-148.

13. Надурак Н. Видатні постаті ОУН в українських дослідженнях: історіографічний огляд / Н. Надурак // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Гол. редкол. Л. Тимошенко, упоряд. і наук. ред. Микола Галів, Василь Ільницький. – Спецвипуск ІІ. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 322-332.

14. Карабінович В.В. / “Гірські школи Українських Карпат: правова історія та сучасний статус”:// В. Карабінович виступ на Міжнародній науковій конференції  м. Хантінгтон (Західна Вірджинія, США) на тему “Нові Аппалачі: реалії та перспективи розвитку”(28-30 березня 2014 року)

15. Карабінович В.В.  «Характерні риси шлюбної церемонії та сімейних стосунків етнічних груп, що населяють Українські Карпати» / В.В. Карабінович // Доповідь на 39-й Міжнародній конференції «Voices from the Misty Mountains: Diversity and Unity, a New Appalachia», яку цьогоріч Центр дослідження Аппалач проводив на базі університету Шеперд (Shepherd University) (м. Шепердстаун, Західна Вірджинія, США).

16. Карпенко Г. М. Теоретико-методологічні засади освітнього діалогу як засобу навчання у вищій школі / Г. М. Карпенко // Міжнародна науково-практична конференція (19-20 вересня 2014 р.) “Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук”. – Одеса, 2014. – С. 25 – 27.

17. Карпенко Г. М. Иноязычная профессиональная компетентность как интегративное личностно-профессиональное образование / Г. М. Карпенко //  Центр научного знания “Логос”. Сборник материалов I Международной научно-практической конференции “Перспективы интеграции науки и практики”. – Ставрополь, 2014. – С. 65 – 68.

18. Карпенко Г. М. Роль игры в процессе формирования у студентов  профессиональной коммуникативной компетентности / Г. М. Карпенко //  International Innovation Research: cборник статей IV Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. – Пенза: МЦНС “Наука и просвещение”. –  2016. – С. 138 – 141.

19. Кучера І. В. Мова як чинник формування етнічної ідентичності особистості // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур: матеріали VІІІ міжнародної наукової конференції. (Острог, 24-25 квітня 2015 р.) / ред. кол.: І. Д. Пасічник, Д. М. Шевчук. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія, 2015. – Вип. 16. – С. 369-372. »

20. Кучера І. Філософія права Б. Кістяківського / І. Кучера // Українська філософія як шлях до європейської інтеграції: Друга науково-практична Всеукраїнська конференція «Українська філософська думка у контексті європейської філософії: історія і сучасність»(29-30 травня 2015 року): Матеріали доповідей та виступів. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. – С. 67-69.

21. Петришин М.Й. Семантика  деад’єктивів адвербіальної зони, мотивованих параметричними прикметниками у давньогрецькій мові (на матеріалі гомерівського епосу) / М.Й. Петришин // Lingvistică integrală – multilingvism – discurs literar (Інтегральне мовознавство – багатомовність – літературний дискурс) : Матеріали міжнародного колоквіуму мовознавчих наук «Eugeniu Coşeriu», 19–21 вересня 2013р. – Вип. ХІІ.  – Сучава – Чернівці – Кишинів. – 2014. – С. 772–781.

22. Петришин М.Й. Способи номінації мінералів в українській мові / М.Й. Петришин // Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія. – Матеріали доповідей IV Міжнародної наукової конференції, 17–18 квітня. – Горлівка, 2014. – С. 150–153.

23. Петришин М.Й. Іменникові суфікси грецького походження в українській мові / М.Й. Петришин // Мова та література у полікультурному просторі : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2014. – С. 50–55.

24. Петришин М.Й. Людина крізь призму латинських паремій з компонентом-зоонімом /М.Й. Петришин // Мова та література у полікультурному просторі : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 13–14 лютого 2015. – Львів, 2015. – С. 126–129.

25. Петришин М.Й. Образ осла в латинських пареміях / М.Й. Петришин // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30–31 січня 2015р. – Одеса, 2015. – С. 92–96.

26. Петришин М.Й. Національно-культурна специфіка лексеми fortuna  в латинських пареміях /М.Й. Петришин // І Таврійські філологічні читання : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 лютого 2015р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 235–237.

27. Петришин М.Й. Числовий компонент у латинських пареміях /М.Й. Петришин // Simpozionul international Grogore Bostan – 75. Probleme actuale de filologie romana, 29–31 жовтня  2015р. – Чернівці : Місто, 2015 – С. 541–548.

28. Петришин М.Й. Репрезентація міфологічних образів у медичній термінології /М.Й. Петришин // Мова та література у полікультурному просторі : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф.,  12-13 лютого 2016р.  – Львів, 2016. – С.92–95.

29. Петришин М.Й. Національно-культурна конотація античних міфонімів у фразеологічному фонді української мови /М.Й. Петришин // Філологічні науки : сучасні тенденції та фактори розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 29–30 січня 2016 р. – Одеса, 2016. – С. 10–13.

30. Петришин М.Й. Етнокультурна специфіка свійських тварин у латинських пареміях /М.Й. Петришин // Актуальні проблеми філологічної науки : сучасні наукові дискусії : Міжнародної наук.-практ. конф., 25–26 березня 2016 р. – Одеса, 2016. – С. 57–62.

31. Пятківський Р.О. «Праксеологічні аспекти енцикліки «З праці своєї» Папи Івана Павла ІІ” Р.О.Пятківський // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. VI: Проблеми екуменізму в сучасній Україні в контексті “Декрету про екуменізм” (21.11.1964) Другого Ватиканського Собору (Видання матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і Ватикан: проблеми екуменізму в сучасній Україні в контексті Декрету про екуменізм (21.11.1964) Другого Ватиканського Собору» – Івано-Франківськ, 21-22 листопада 2014 року./ За загальною ред. д.філос.н., д.богосл.(теол.) С.Р.Кияка. – Івано-Франківськ: ПП Маргітич О.І., 2014 року. – С. 332-339.

32. Голянич М.Ю., Пятківський Р.О. Прогностичні ідеї Софії Русової в контексті українського персоналізму // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика», присвяченої 160-річчяю від дня народження С. Русової (25 лютого 2016 р., м. Івано-Франківськ, Україна) / за заг.ред.Т.К.Завгородньої. – Івано-Франківськ, 2016. – (256 с.) С. 199 – 204.

33. Турчин О. В. Экспрессивная психотехнология в преподавании иностранного языка в высших учебных заведениях. / О. В. Турчин // Инновационные тенденции развития системы образования: материалы III междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 20 нояб. 2014 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2014. – 156 с. – С. 76-78.

34. Турчин О. В. Експресивна технологія вивчення студентами іноземної мови та її рефлексивна оцінка. / О. В. Турчин // Актуальні проблеми практичної психології : Збірник статей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Глухів, 12-13листопада 2015 року) / Міністерство освіти і науки України, ГНПУ ім. О. Довженка [та ін.]; [ред. кол. : В. М. Поліщук, О. Є. Блінова, Я. О. Гошовський, С. Б. Кузікова Г. К. Радчук, В. М. Чернобровкін,] ; відп. ред. В. М. Поліщук. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2015. – 189 с. – С. 156-159.