Про циклову комісію

Викладачі циклової комісії гуманітарної та соціально-економічної
підготовки систематично працюють над підвищенням професійного рівня та
педагогічної майстерності, вивченням і розповсюдженням передового досвіду
навчально-виховної роботи, здійснюють розробку і реалізовують на практиці
заходи щодо поліпшення якості навчання, готують рекомендації щодо
ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників і
технічних засобів при проведенні навчальних занять; здійснюють розробку і
впровадження заходів щодо наукової організації навчального процесу.
Навчально-методична проблема, над якою працює циклова комісія
гуманітарної та соціально-економічної підготовки:
роль засобів інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні
професійно-ділових якостей молодшого спеціаліста.
Основними напрямками роботи циклової комісії є:
– поєднання традиційних педагогічних методик та застосування
інноваційних методів навчання,
– впровадження новинок наукових досягнень, комп’ютерної техніки та
комп’ютерних технологій.
– забезпечення відповідності комплексу методичного забезпечення
державним стандартам освіти;
– удосконалення організаційних форм навчання;
– модернізація змісту навчальних дисциплін;
– оновлення та поповнення комплексу методичного забезпечення
навчальних дисциплін;
– комплексний підхід до організації навчально-методичної роботи;
– ефективна реалізація міжпредметних зв’язків;
– підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів;
– надання методичної допомоги молодим викладачам;
Зміст роботи циклової комісії гуманітарної та соціально-
економічної підготовки:
– забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм ;
– розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, робочих
навчальних програм з дисциплін, планів роботи навчальних кабінетів,
предметних гуртків викладачів циклової комісії;
– розробка, обговорення та затвердження комплексів навчально-
методичного забезпечення дисциплін циклу;
– своєчасне внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм
дисциплін;
– розробка та впровадження в навчальний процес комплексних заходів,
спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації
навчального процесу;
– розробка і впровадження новітніх методик викладання навчальних

дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних,
лабораторних, семінарських занять, написання курсових проектів та контроль
за якістю їх виконання;
– розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення
практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення
досвіду роботи викладачів, надання допомоги молодим викладачам в
оволодінні педагогічною майстерністю;
– розробка методичних рекомендацій щодо застосування інформаційно-
комунікаційних, дидактичних, та інших сучасних технологій у навчальному
процесі;
– розгляд й обговорення навчально-методичних посібників, навчальних
програм дисциплін, методичних розробок, статей, підготовлених
викладачами комісії;
– підготовка, розгляд й обговорення матеріалів для проведення
контрольних робіт, семестрових екзаменів, заліків та іншої документації для
контролю знань студентів;
– контроль та аналіз знань і вмінь, дотримання критеріїв їх оцінки;
– керівництво науково-дослідницькою роботою студентів;
– організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
– організація та проведення тижнів циклової комісії, науково-
практичних конференцій, олімпіад, конкурсів, виставок творчих робіт
студентів тощо;
– організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;
– проведення профорієнтаційної роботи на базах загальноосвітніх шкіл
міста, області та регіону;
– сприяння працевлаштуванню випускників та зв'язок з ними;
– організація підвищення кваліфікації викладачів на базі навчальних
закладів ІІІ – IV рівнів акредитації, науково-дослідних інститутів;
– проведення виховної роботи за пріоритетними напрямками
патріотичного, естетичного, екологічного, морального, трудового виховання,
виховання фізичної культури та здорового способу життя;
– оцінка роботи викладача за результатами якісного підходу до
начальної, методичної та організаційної роботи протягом навчального року.