Загальна інформація

Викладачі циклової комісії загальної підготовки систематично працюють над підвищенням професійного рівня та педагогічної майстерності, вивченням і розповсюдженням передового досвіду навчально-виховної роботи, здійснюють розробку і реалізовують на практиці заходи щодо поліпшення якості навчання, готують рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників і технічних засобів при проведенні навчальних занять; здійснюють розробку і впровадження заходів щодо наукової організації навчального процесу.

Навчально-методична проблема, над якою працює циклова комісія загальної підготовки:

роль засобів інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні професійно-ділових якостей молодшого спеціаліста.

Основними напрямками роботи циклової комісії є:

– поєднання традиційних педагогічних методик та застосування інноваційних методів навчання;
– впровадження новинок наукових досягнень, комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій;
– забезпечення відповідності комплексу методичного забезпечення державним стандартам освіти;
– удосконалення організаційних форм навчання;
– модернізація змісту навчальних дисциплін;
– оновлення та поповнення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін;
– комплексний підхід до організації навчально-методичної роботи;
– ефективна реалізація міжпредметних зв’язків;
– підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів;
– надання методичної допомоги молодим викладачам;

Зміст роботи циклової комісії загальної підготовки:

– забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм;
– розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, робочих навчальних програм з дисциплін, планів роботи навчальних кабінетів, предметних гуртків викладачів циклової комісії;
– розробка, обговорення та затвердження комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін циклу;
– своєчасне внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм дисциплін;
– розробка та впровадження в навчальний процес комплексних заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;
– розробка і впровадження новітніх методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, написання курсових проектів та контроль за якістю їх виконання;
– розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
– розробка методичних рекомендацій щодо застосування інформаційно-комунікаційних, дидактичних, та інших сучасних технологій у навчальному процесі;
– розгляд й обговорення навчально-методичних посібників, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, статей, підготовлених викладачами комісії;
– підготовка, розгляд й обговорення матеріалів для проведення  контрольних робіт, семестрових екзаменів, заліків та іншої документації для контролю знань студентів;
– контроль та аналіз знань і умінь, дотримання критеріїв їх оцінки;
– керівництво науково-дослідницькою роботою студентів;
– організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
– організація та проведення тижнів циклової комісії, науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо;
– організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;
– проведення профорієнтаційної роботи на базах загальноосвітніх шкіл міста, області та регіону;
– сприяння працевлаштуванню випускників та зв’язок з ними;
– організація підвищення кваліфікації викладачів на базі навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації, науково-дослідних інститутів;
– проведення виховної роботи за пріоритетними напрямками патріотичного, естетичного, екологічного, морального, трудового виховання, виховання фізичної культури та здорового способу життя;
– оцінка роботи викладача за результатами якісного підходу до навчальної, методичної та організаційної роботи протягом навчального року.